آخرین بروز رسانی : 1397/11/03 (بروز رسانی توسط پرهام گشت پارسیان اروند )

ایرلاینشناسه نرخی(کلاس)تا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
آسمان U W R X V M Q N Y S O20%40%
D I Z A15%30%
L H K B30%60%
ماهانS X T V Q P R Y B10%30%50%
L15%40%50%
I20%40%50%
N20%50%70%
C30%40%70%
W WW WA20%50%70%
U90%95%
تابانY R V Z L M A I P F K D N20%30%40%50%
B W J S O Q E U H X100%
قشم ایربه غیر از N R K5%10%30%50%
N R K100%
کاسپین W WF WB N NF NB X S SF H HF
P PF PB R RF RB RH RD RE JD
JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q
QF QB QH QD
30%50%
M40%70%
K KF L LF LB LH50%80%
V A F U D IF IB IH IE I100%
* کارونهمه30%50%65%
کیش ایرJ C Y H V R D20% تا 24 ساعت قبل از پرواز40% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
Q M N L O25% تا 24 ساعت قبل از پرواز50% از 24 ساعت قبل از پرواز به بعد
تفتانهمه15%25%40%55%60%
زاگرس Z X F(اکونومی)10%15%20%30%
I T U A(اکونومی)15%20%30%40%
B D E S(اکونومی)25%30%40%50%
M N R (اکونومی)35%40%50%70
H Q L(اکونومی)45%50%60%80%
P V Y K W (اکونومی)50%100%
ایران ایرO, L, N, M, Q, V, Y, C,J30%60%
ایرلاینشناسه نرخی(کلاس)تا 24 ساعت قبل از پرواز تا 3 ساعت قبل از پروازاز 3 ساعت به بعد
آتاهمه20%40%50%
ایرلاینشناسه نرخی ( کلاس ) زمان صدور تا 4 ساعت قبل پرواز (تغییر تاریخ) از زمان صدور تا 4 ساعت قبل پرواز (کنسلی)از 4 ساعت قبل پرواز به بعد(از دست دادن پرواز)
معراجB B1 20%40% 60%
H H2 10% 40% 50%
Y Y1 50% 70%
P100%
ایرلاینقیمت بلیطاز زمان صدور تا 12 ظهر سه روز قبل از پرواز تا 12 ظهر دو روز قبل از پرواز تا 12 ظهر یک روز قبل از پرواز از 12 ظهر یک روز قبل از پرواز به بعد
ایران ایر تور
از 0 تا 155000 تومان95%
از 155.000 تا 245.000 تومان60%70%80%
از 245.000 تا 405.000 تومان40%50%60%
بالاتر از 405.000 تومان30%40%50%
ایرلاینشناسه نرخی(کلاس)از زمان صدور تا 12 ظهر سه روز قبل از پرواز تا 2 ساعت قبل از پرواز از 2 ساعت قبل از پرواز به بعد
وارشهمه10%30%50%
H100%
ایرلاینشناسه نرخی(کلاس)تا 12 ظهر 3 روز قبل از پروازتا 12 ظهر 1 روز قبل از پروازتا 3 ساعت قبل از پروازتا 30 دقیقه قبل از پروازاز 30 دقیقه قبل از پرواز به بعد
ایران ایرکلاس هایO, L, N, M, Q, V, Y, C,J30%60%
آسمان کلاس های U W R X V M Q N Y S O20%20%20%20%40%
آسمان کلاس های D I Z A15%15%15%15%30%
آسمانکلاس های L H K B30%30%30%30%60%
ماهان کلاس های S X T V Q P R Y B10%10%30%50%50%
ماهان کلاس L15%15%40%50%50%
ماهان کلاس I20%20%40%50%50%
ماهانکلاس N20%20%50%70%70%
ماهان کلاس C30%30%40%70%70%
ماهانکلاس های U90%90%90%95%95%
ماهانکلاس های W WW WA20%50%70%
آتاهمه20%40%50%
وارشهمه10%30%50%
وارشHغیر قابل استرداد
ایران ایر تور0تا 155000 تومانغیر قابل استرداد
ایران ایر تور 155.000 تا 245.000 تومان60%70%70%80%
ایران ایر تور 245.000 تا 405.000 تومان40%50%50%60%
ایران ایر تور بالای 405.000 تومان30%40%40%50%
تابان کلاس های Y R V Z L M A I P F K D N20%30%40%50%50%
تابان کلاس هایB W J S O Q E U H Xغیر قابل استرداد
قشم ایربه غیر از کلاس های N R K5%10%30%30%50%
قشم ایر کلاس های N R Kغیر قابل استرداد
کاسپین کلاس های W WF WB N NF NB X S SF H HF P PH PB R RF RB RH RD RE JD JH JB JF J Z ZF ZB ZH ZD Q QF QB QH QD30%30%50%50%50%
کاسپین کلاس های M40%40%70%70%70%
کاسپین کلاس K KF L LF LB LH50%50%80%80%80%
کاسپین کلاس V A F U D IF IB IH IE Iغیر قابل استرداد
کارون همه کلاس ها30%30%50%65%65%
کیش ایرکلاس های J C Y H V R D 20%40%
کیش ایر کلاس های Q M N L O25%50%
معراج کلاس های B B1400,000 ریــال600,000 ریــال
معراج کلاس های H H1400,000 ریــال500,000 ریــال
معراج کلاس های Y Y1550,000 ریــال700,000 ریــال
معراج کلاس P (Promotion)غیر قابل استرداد
تفتانهمه ی کلاس ها 15%25%40%55%60%
زاگرس کلاس Z X F15%20%30%
زاگرس کلاس I T U A15%20%30%40%
زاگرسکلاس B D E S25%30%40%50%
زاگرس کلاس M N R35%40%50%70
زاگرس کلاس های H Q L45%50%60%80%
زاگرسکلاس های P V Y K W50%100%